Polityka Prywatności

APR Adam Jędraszek

1. Firma APR Adam Jędraszek zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa informacji a co za tym idzie poufności, integralności i rozliczalności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy firmy w tym sklepu, przeszli cykl szkoleń w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).

2. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.iplanet.com.pl prowadzony jest przez firmę APR Adam Jędraszek wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wernera 5 lok. 3 26-600 Radom, NIP 948-204-72- 74, REGON 147411953, adres poczty elektronicznej: sklep@iplanet.com.pl , numer telefonu: +48 500 700 790.

3. Administratorem danych osobowych jest firma APR Adam Jędraszek z siedzibą: biuro - Wsola ul. Warszawska 120, 26 – 660 Jedlińsk; salon – ul. Wernera 5/3, 26-600 Radom, telefon: 48 500 700 790, e-mail: odo@apr.com NIP: 9482047274, REGON: 147411953 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

4. Czy ta polityka może być zmieniona i dlaczego ? – Administrator może w przyszłości wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki np. z powodu:

a) wprowadzenia zmian do obowiązujących przepisów, w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług, które są świadczone drogą elektroniczną lub regulujących prawa konsumentów, wpływające na prawa i obowiązki Administratora lub prawa i obowiązki podmiotu danych;

b) stałego rozwoju usług elektronicznych spowodowanego postępem technologii sieciowej w tym stosowania i rozwijania nowych rozwiązań np. w zakresie funkcjonalności;

c) niniejsze wydanie 02 Polityki obowiązuje od dnia 30.04.2020 roku;

d) każdorazowo Administrator umieści na stronie internetowej organizacji i sklepu informacje o zmianach w Polityce wraz z przywołaniem kolejnego numeru

wydania wraz z datą wprowadzenia w życie.

5. Zgłaszanie naruszeń APR Adam Jędraszek - w przypadku pytań, wątpliwości lub potrzeby zgłoszenia skargi/naruszenia, proszę przesłać informację do Inspektora Ochrony Danych firmy APR Adam Jędraszek pod adres odo@apr.com

6. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu - osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

7. Rezygnacja/wycofanie zgody - proszę pamiętać, że cofnąć zgodę może każda osoba, której dane dotyczą w dowolnym momencie. W tym celu proszę przesłać taką informację Inspektorowi Danych Osobowych firmy APR Adam Jędraszek pod adres e – mail odo@apr.com

8. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku, gdy macie Państwo wątpliwości co do prawidłowości i kompletności przetwarzania danych osobowych, kwestionujecie ich prawidłowość, zgłoszenie takie należy przesłać na adres e – mail odo@apr.com Zawieszenie przetwarzania danych realizowana będzie przez okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość i kompletność tych danych. W czasie sprawdzania prawidłowości danych przez administratora (APR Adam Jędraszek), wszelkie przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając jedynie ograniczenia ich wykorzystania.

9. Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym) – w przypadku, jeżeli pozyskane dane nie są niezbędne do realizacji celów zgoda, która była jedyną podstawą przetwarzania została cofnięta, wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania, dane przetwarzano niezgodnie z prawem, obowiązek usunięcia wynika z przepisów prawa, przysługuje Państwu prawo do usunięcia wszelkich danych. Zgłoszenie takie proszę przesłać Inspektorowi Danych Osobowych APR Adam Jędraszek odo@apr.com

10. Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo do otrzymania i/lub przesłania danych innemu administratorowi w formacie, który jest powszechnie dostępny i używany przez wszystkie jednostki krajowe i UE.

11.Prawo dostępu do danych – na pisemny wniosek, Administrator danych ma obowiązek przekazać kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Istotne jest to, że pierwsza kopia wydawana jest bezpłatnie. W przypadku żądania kolejnych kopii firma APR Adam Jędraszek pobiera „rozsądną opłatę”.

12. Prawo do sprostowania danych – dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były prawidłowe i kompletne. W przypadku, gdy stwierdzone zostanie odstępstwo od tych dwóch zasad, przysługuje prawo do:

 •  sprostowania danych nieprawidłowych;
 •  uzupełnienia informacji niekompletnych.

Firma APR Adam Jędraszek przyjęła zasadę minimalizacji pozyskiwanych danych w zależności od określonego celu przetwarzania.

Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać do Inspektora Ochrony Danych APR Adam Jędraszek pod adres e-mail odo@apr.com

13. Warunki wyrażenia zgodny przez dziecko do lat 16 – zgodnie z RODO wyrażenie zgody, wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat. Wszelkie transakcje i/lub działania podejmowane i realizowane bez uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna prawnego są pozbawione mocy prawnej.

14.Przekazywanie danych stronom trzecim – Administrator danych (APR Adam Jędraszek) chroni interesy swoich Klientów, których dane dotyczą a w szczególności zapewnia, żeby te dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnie z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z przedstawionymi celami. Podmiot, który występuje do Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych APR Adam Jędraszek z żądaniem udostępnienia danych osobowych, powinien za każdym razem wskazać podstawę prawną, która usprawiedliwi takie żądanie. W przeciwnym razie żądanie takie zostanie od razu odrzucone. W przypadku przedstawienia podstawy prawnej, zostanie ona przeanalizowana i w przypadku stwierdzenia braku podstaw prawnych, odrzucona. Zapis z takiego działania pozostaje w dokumentacji RODO APR Adam Jędraszek.

15. Przejrzystość – szanowni Państwo, staramy się aby Nasza strona internetowa wraz z informacjami na niej zawartymi oraz prośbami o udzielenie zgód, była dla Państwa łatwo dostępna, przejrzysta, zrozumiała, napisana jasnym i prostym językiem.

W każdym przypadku przywołujemy Administratora danych osobowych wraz ze wskazaniem szczegółowych celów (konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych) zbierania Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy Państwa odczucia są inne, prosimy wszelkie uwagi kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail odo@apr.com

16. Przechowywanie danych – Szanowni Państwo, pozyskane dane przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne z punktu widzenia celu przetwarzania tj. pozyskanej zgodny od Państwa lub prawnie uzasadnionego celu.

17. Prawo dostępu do danych – proszę pamiętać, że macie Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, że przetwarzane dane osobowe, które Was dotyczą w zakresie:

 •  celu przetwarzania;
 •  kategorii pozyskiwanych danych;
 •  informacji o odbiorcach danych;
 •  planowany okres retencji (zniszczenia) danych;  informacji o uprawnieniach;
 •  informacji o prawie do skargi;
 •  źródła danych;
 •  automatycznie podejmowanych decyzji.

18. Podstawa prawna umożliwiająca przetwarzanie Państwa danych osobowych przez firmę APR Adam Jędraszek stanowi:

 •  Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji konta, składaniu zamówień i zawieraniu umowy sprzedaży, jak również przy zapisywaniu się na newsletteru. Również w przypadku danych osobowych przekazanych nam w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania/obsługi umowy sprzedaży reklamowanych produktów.
 •  W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach marketingowych, za wyjątkiem tych, które są realizowane w ramach newsletteru, który działa na podstawie regulaminu, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez jego partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta. Czasami, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Klienta dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit.a) RODO). Z kolei prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych danemu Klientowi reklam, ofert lub promocji (rabatów), które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do jego preferencji, które w sposób istotny może wpływać na decyzje konsumenckie Klienta, za podstawę ma dobrowolnie wyrażoną przez Klienta zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a), art. 22 ust. 2 lit. c) RODO). Dotyczy to jednak wyłącznie pełnoletnich Klientów.

W pozostałych (innych) celach dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:

a) dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

b) obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych Administrator rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);

c) niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

UWAGA !

Podanie danych osobowych i/lub udzielenie wskazanych zgód nie jest wymagane ale niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa na stronie internetowej IPlanet i w niniejszym dokumencie (tekst poniżej).

19. Zakres przetwarzanych danych.

 • Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziecie Państwo proszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać zamówienie oraz uzyskać możliwości kontaktu;
 • Adres zamieszkania i/lub adres do wysyłki – jest nam potrzebny do wysyłania Państwu zamówionego produktu;
 • Numer urządzenia końcowego (telefonu, smartfonu, tabletu, laptopa, etc.) –zdarza się, że powiadamiamy sms-em o wysłaniu produktu. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń lub zdarzeń wynikających z siły wyższej (losowych), jak np. brak produktu w magazynie, jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie, wypadek samochodu dostarczającego produkt dla Państwa, brak prądu, itd.
 • Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia i nadania przesyłki oraz kontaktujemy się z Państwem. Jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.
 • Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez Administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie).
 • Cookies – Nasz sklep wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Możecie Państwo zgodzić się na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i byście Państwo mogli bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych, chyba, że wyrazicie Państwo taką zgodę w osobnej klauzuli, którą w uzasadnionych celach zostanie przez Nas Państwu udostępniona. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej (patrz poniżej). W naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji/celu. Wszelkie informacje, jakie zostały zebrane w cookies, mogą być przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki co umożliwia ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin. Wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Informacji w firmie APR gwarantuje, że dane są szyfrowane co uniemożliwia dostęp do nich osobom nieupoważnionym.

 • Profilowanie – zdarza się, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w taki sposób, aby wykorzystać pozyskane informacje do oceny preferencji zakupowych w celu ułatwienia Państwu realizacji planowanych i/lub realizowanych zakupów lub sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacyjnego (osobiste preferencje, zainteresowania, zachowania, lokalizacja lub przemieszczanie się, itp.). Przy pomocy technologii cookies, która jest stosowana na Naszej stronie internetowej, możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami użytkowników np. poprzez prowadzenie statystyk ilości odwiedzin Naszej strony lub rodzaju najczęściej oglądanych produktów. Analiza zachowania pomaga Naszym Specjalistom lepiej zrozumieć preferencje i oczekiwania Klientów, dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań a tym samym nie tylko dopasować reklamę do Niego ale spośród dostępnych produktów wybrać te, które będą najbardziej spełniały Jego wymagania. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP , typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Szczegółowe informacje na ten temat mogą Państwo uzyskać, pisząc do Nas zapytanie na adres e- mail: odo@apr.com Administrator na potrzeby prezentowania reklam, przedstawiania ofert lub promocji/rabatów, które są przeznaczone dla wszystkich Klientów, w sposób dostosowany do oczekiwań danego Klienta, może zapoznawać się z Jego preferencjami np. przez analizę ilości odwiedzin sklepu internetowego, preferencji zakupowych oraz innych obszarów zainteresowań w zakresie oferowanych produktów i rozwiązań. Pozwala to na lepsze zrozumienie oczekiwań Klienta oraz ciągłe dostosowywanie się do jego potrzeb i preferencji, nie wpływając jednak istotnie na podejmowane przez niego decyzje. Administrator APR wykorzystuje zaawansowane technologie, dzięki czemu powyższe działania wykonywane są przez system w sposób zautomatyzowany. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia wysyłanie treści najaktualniejszych z którymi Klient w łatwy sposób może się zapoznać. Dla Klientów pełnoletnich, powyższa analiza zainteresowań służy również tworzeniu, przyznaniu, realizacji dedykowanych i jak najbardziej dostosowanych do nich reklam, ofert lub promocji w sposób zautomatyzowany, mogących wywołać wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać, potencjalnie ograniczając dostęp do nich innym Klientom (opcja niedostępna dla Klientów, którzy nie są pełnoletni i nie wyrazili zgody na takie działania Administratora). Od zwykłego „profilowania” (tj. np. dostosowywania komunikatów, banerów do zainteresowań Klienta), takie działania odróżniają się tym, że ich wynik może istotnie wpływać na wybory Konsumenta, czyli np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta produktów lub usług skierowana wyłącznie do dedykowanej grupy Klientów na bazie historii ich zakupów oraz zachowania na naszej stronie, do której nie będą mieli dostępu inni Klienci. Im częściej dany Klient korzysta z usług Administratora i nabywa jego produkty, tym lepsze promocje i niespodzianki będą mogły być dla niego przygotowane. Przysługuje Państwu, zgodnie z Artykułem 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. art. 6 ust. 1 lit. e), f), wniesienie sprzeciwu wobec profilowania. Informacje taką proszę przesłać na adres e- mail odo@apr.com

20. Jakie dane powinniście Nam Państwo podać i jakie są konsekwencje ich niepodania. 20.1 Podanie danych jest konieczne w następujących przypadkach:

 • dokonując zakupu w naszym sklepie bez logowania, konta po realizacji takiego zamówienia pozostaje jedynie dokument potwierdzający dokonaną transakcję.
 • rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna. Przechowujemy dane w bazie, aby ułatwić Państwu w przyszłości zakupy w Naszym sklepie internetowym,
 • jeśli chcecie Państwo być informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możecie zostać abonentem newsletteru. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili można się z niego wypisać,
 • podanie danych osobowych przez Klienta w sklepie internetowym jest dobrowolne i jednocześnie konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności zapewnionych przez sklep Iplanet, tj. złożenia i rozliczenia zamówienia (zawarcie i wykonanie Umowy sprzedaży), rejestracji konta, zapisania się do newsletteru lub korzystania z formularzy dostępnych na stronie www
 • za każdym razem zakres wymaganych danych niezbędnych do zawarcia umowy, podawany jest w sklepie internetowym, bezpośrednio u Sprzedawcy (sprzedaż stacjonarna) lub za pomocą innych kanałów komunikacji, jakie zostały wskazane w Regulaminie.
 • Konsekwencją nie podania wymaganych danych osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności
 • każdy Użytkownik Naszego sklepu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z oferowanych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzycie sobie Państwo pozostawienia swoich danych osobowych to macie prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z usług Naszego sklepu.

20.2. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim, które nie mają związku z realizacją celu na który uzyskaliśmy zgodę. Nie przechowujemy również danych poufnych i wrażliwych, jak dane dostępu do konta bankowego.

20.3 Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w sklepie internetowym lub prześlij wiadomość e-mail na adres odo@apr.com

Wydanie 02 z dnia 30.04.2020 roku.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: Łukasz Cholewa, odo@apr.com

Tutaj znajdziecie Państwo Politykę Prywatności obowiązującą do 30.04.2020 roku.

Produkt dodany do porównania